Get Magento admin URL

php7.2 bin/magento info:adminuri